Župan održao sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina

Župan Ivo Žinić održao je sastanak s predstavnicima jedinica lokalnih samouprava na području Sisačko-moslavačke županije.

Prva tema bile su obveze županija, gradova i općina vezanih uz provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije, kao i propisanog stručnog nadzora. Naime, stručni nadzor nad provedbom ovih mjera provodi županijski Zavod za javno zdravstvo, a financira se iz sredstava općine, grada i županije.

U drugom dijelu sastanka bilo je riječi o prioritetnim predmetima pri Ministarstvu državne imovine, prije svega, da su gradovi i općine dužni dostaviti Županiji novi, ažurirani popis prioritetnih predmeta koji se vode u Ministarstvu državne imovine i koji još nisu riješeni te popis nekretnina za koje se Republici Hrvatskoj i drugim koji koriste nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske obračunava komunalna naknada. Objedinjene podatke Županija će dostaviti Ministarstvu državne uprave, a uz spomenuto, jedinice lokalne samouprave dužne su podnijeti Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje isprava za upis prava vlasništva.

Radi se o nekretninama koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove te su im osnivači jedinice lokalne i područne samouprave, a zatim i groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube.