Za 230 tisuća rad­nika u jav­nom sek­toru sindikati traže 13. plaću

Vlada je zapo­čela pre­go­vore sa sin­di­ka­tima jav­nog sek­tora

Vlada i sin­di­kati jav­nog sek­tora zapo­čeli su pre­go­vore o novom kolek­tiv­nom ugo­voru. Sin­di­kati odus­taju od božić­nice, ali ne i od regresa i pove­ća­nja osno­vice, piše Večernji list, navodeći da sin­di­kati traže i 13. plaću za 230 tisuća rad­nika u jav­nom sek­toru, prenosi 01portal.

Vlada je zapo­čela pre­go­vore sa sin­di­ka­tima jav­nog sek­tora o novom temelj­nom kolek­tiv­nom ugo­voru jer pos­to­jeći istječe ove godine. To je ključni doku­ment koji, nakon Zakona o radu, regu­lira mate­ri­jalna prava zapos­le­nih u jav­nom sek­toru i na njega se osla­njaju ostali sek­tor­ski ugo­vori.

Kon­kretni raz­go­vori o pla­ćama za iduću godinu još nisu počeli, ali kako Večernji list doz­na­je iz sin­di­kal­nih izvora, oni će na njih stići s usu­gla­še­nim zah­tje­vom da im se iduće godine isplati tri­na­esta plaća!

Kon­kretno, traže da svaki od pri­bližno 230 tisuća zapos­le­nih u jav­nom sek­toru iduće godine umjesto božić­nice od 1500 kuna dobije jednu plaću koja bi se vodila kao tri­na­esta plaća. Taj zah­tjev prav­daju slič­nom prak­som u mno­gim europ­skim zem­ljama gdje je 13. plaća, a ne neo­po­re­ziva božić­nica kao kod nas, uobi­ča­jena. U Aus­triji se, na pri­mjer, ispla­ćuje i 14. plaća.

Zapos­leni u jav­nom sek­toru ove su godine dobili 1500 kuna regresa, a u pro­sincu ih oče­kuje isti iznos božić­nice. Prema zah­tje­vima sin­di­kata, spo­me­nuti iznos regresa zadr­žao bi se i dalje, ali bi se božić­nica tre­bala pre­tvo­riti u 13. plaću, iden­tičnu osta­lim pri­ma­njima zapos­le­nih u jav­nim i držav­nim služ­bama.

Pro­sječne plaće u osnov­nim ško­lama iznose oko 7800 kuna i ove su godine porasle gotovo devet posto u odnosu na prošlu, u sred­njim ško­lama plaće su oko 8000 kuna, a na fakul­te­tima oko 11 tisuća kuna i u godini dana pove­ćane su 8 do 9 posto.

To je gotovo dva puta brži rast plaća u odnosu na pro­sječne plaće u zem­lji i na razini su rasta plaća u naj­di­na­mič­ni­jem IT sek­toru.

Sin­di­kati se još usu­gla­ša­vaju oko osno­vice, zasad se ne spo­mi­nje neki pos­to­tak, te bi pred Vladu i minis­tra Marića mogli izići sa zah­tje­vom da pri­ma­nja u jav­nom sek­toru tre­baju pra­titi kre­ta­nje plaća u real­nom sek­toru. Ukupno su bruto plaće u državi u prvih devet mje­seci ove godine pove­ćane 3,9 posto, no glav­ninu tog rasta povu­kao je javni sek­tor. Naj­brži rast plaća u nedr­žav­nom sek­toru imao je IT sek­tor te ugos­ti­telj­stvo i turi­zam, donosi Večernji list.

Aktualno
Hrvatska