Novi cjenik odvoza otpada u Popovači, manja komunalna naknada za zdravstvene i obrazovne ustanove

Održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače
gradsko vijeće grada popovače

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Popovače usvojena je nova odluka o komunalnoj naknadi.

Njome je smanjen koeficijent za obračun komunalne naknade s prijašnjih 5 na 2 za objekte zdravstvene zaštite, bolnice, domove zdravlja, primarne i specijalističke ordinacije, veterinarske ordinacije, kao i ustanove predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja odnosno učilišta.

Kako je istaknuo gradonačelnik, ova se odluka donosi prije svega temeljem zahtjeva popovačke Neuropsihijatrijske bolnice “dr. Ivan Barbot” koja se, s obzirom na razvoj epidemije, suočava s poteškoćama u poslovanju.

Vijećnici su jednoglasno usvojili odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Popovače, kao i odluku o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Komunalnim servisima Popovača.

Jeftiniji odvoz otpada za one koji odvajaju

– Riječ je o usluzi prikupljanja komunalnog otpada putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevozu i predaji tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada. Prikupljat će se miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad te glomazni otpad. Strukturu cijene javne usluge čini zbroj cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, rekao je gradonačelnik dodajući da će se miješani komunalni otpad odlagati na odlagalištu u Kutini.

– Kada je riječ o cijeni, ona će biti niža za većinu, kako građana tako i gospodarskih subjekata. Definirajući cijenu vođeni smo ciljem da oni građani i subjekti koji razvrstavaju odnosno imaju manje otpada, imaju i manju cijenu odvoza. Cijena obvezne minimalne javne usluge za kućanstva iznosit će 80 kuna. Za korisnike koji samostalno kompostiraju biootpad ta je cijena umanjena za 38% što iznosi oko 57 kuna s PDV-om, dok će korisnici koji predaju i biootpad plaćati oko 59 kuna s PDV-om.

Odlukom je definirano kako će se mješoviti i biootpad prikupljati najmanje jednom tjedno, a papir i plastika najmanje jednom mjesečno, dok će se glomazni otpad odvoziti jednom godišnje. U navedenu cijenu od 57, odnosno 59 kuna uključen je po jedan odvoz na mjesečnoj razini, dok će se odvoz svake sljedeće kante naplaćivati osam kuna.

Grad Popovača kupuje opremu za sakupljanje komunalnog otpada

Pred vijećnicima se našao i prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Popovači za sklapanje kupoprodajnog ugovora o kupnji opreme za sakupljanje komunalnog otpada od Eko Moslavine.

Gradonačelnik je izvijestio vijećnike kako je Grad, u okviru aktualne provedbe postupka preuzimanja samostalnog odvoza komunalnog otpada, pokušao dogovoriti preuzimanje opreme (kanti, kontejnera i otpadomjera) bez naknade, no protiv toga su bili ostali suvlasnici Eko Moslavine, pa Grad Popovača sada kupuje navedenu korištenu opremu za 694.208,75 kuna, što se planira izvršiti u dvije rate, polovica do 1. travnja, a druga polovica do 1. prosinca.

Grad
Hrvatska
Politika
Popovača
Sisačko-moslavačka županija