Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Jasenovac

Temeljem odredbe članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18), Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, zastupano po potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, dipl.iur., daje

SUGLASNOST

na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac.

SUGLASNOST NA PROGRAM RASPOLAGANJA

(www.opcina-jasenovac.hr)

Hrvatska
Jasenovac
Općina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija