Kutina gradi kompostarnicu kapaciteta 5000 tona godišnje

Kompostarnica bi se trebala nalaziti uz postojeće odlagalište otpada na adresi Radićeva ulica 298B
kompostarnica kutinaGrad Kutina

U Vijećnici Grada Kutine održana je prezentacija projekta kompostarnice koja bi se prema projektu trebala nalaziti uz postojeće odlagalište otpada na adresi Radićeva ulica 298B.

Kompostarnica bi imala kapacitet 5.000 tona godišnje na neizgrađenoj površini odlagališta neopasnog opada “Kutina”, na lokaciji sjeverno od istočne odlagališne plohe od koje je odvojena makadamskom cestom.

Na predviđenoj lokaciji planira se izgradnja montažnog boksa za prihvat biootpada, bokseva za provedbu intenzivnog stupnja kompostiranja, betonske površine za dozrijevanje komposta, bazena za otpadnu vodu s crpnom stanicom i cjevovodom za ovlaživanje supstrata u boksovima, prometno-manipulativne površine te infrastruktura (napajanje električnom energijom i tehnološkom vodom).

Predviđena je proizvodnja isključivo komposta I. klase koji je moguće upotrijebiti kao organsko gnojivo u ekološkoj poljoprivredi. Manje količine proizvedenog komposta koje neće zadovoljavati kriterije za kompost I. klase predvidivo će biti kvalitete II. klase te će biti moguća njegova primjena kao organskog gnojiva u poljoprivredi.

Ovo je, inače, prva prezentacija idejnog projekta, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta kompostarnice slijedom kojeg će se dobiti građevinska dozvola, a Grad Kutina planira prijaviti izgradnju kompostarnice na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Grad
Hrvatska
Kutina
Ostalo
Sisačko-moslavačka županija